el teknik logo

Våra tjänster

Dataskyddspolicy - GDPR

Elteknik strävar efter att du ska känna dig trygg med på vilket sätt vi hanterar dina personuppgifter. I vår dataskyddspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi samlar in, hur vi samlar in dem samt vad vi använder dem till.

Denna policy omfattar alla våra tjänster och uppdateras löpande I det fall vi behöver justera den.

Elteknik säkerställer din personliga integritet genom att öka kunskapen hos våra medarbetare och underleverantörer. Vi vidtar också åtgärder för att säkerställa ett heltäckande skydd för dina personuppgifter genom tekniska åtgärder så som virusskydd, brandvägg osv.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Elteknik samlar in personuppgifter för att kunna fullfölja vårt åtagande gentemot Er som kund, leverantör eller medarbetare. Vanligtvis innebär det namn, kontaktinformation som mailadress, telefon, adress, organisations- eller personnummer och land. Känslig information hanteras enbart när det uttryckligen behövs och där det är lagkrav.

Vad använder vi personuppgifterna till?

Elteknik samlar enbart in uppgifter som behövs för den aktuella processen. Vi kommer enbart att hantera dina personuppgifter då det är nödvändigt eller efter samtycke om det skulle vara aktuellt. Vi behöver dina personuppgifter för en eller flera av nedanstående anledningar:

  • För hantering av kund, leverantör eller affärspartner
  • Vid kundvård och marknadsföring
  • För att säkerställa hälsa, säkerhet, trygghet och integritet
  • För att följa aktuell lagstiftning

Om och när hanteringen av dina personuppgifter är baserat på ditt samtycke, har du rätt att ta tillbaka ditt samtycke när som helst.

Var lagras dina personuppgifter?

Elteknik använder två huvudsakliga sätt att lagra dina personuppgifter: hos Elteknik, i vår databas samt hos våra personuppgiftsbiträden så som orderhanteringssystem m.m. Lagringsperioden på dina personuppgifter beror på i vilken process de behövs. För många av våra tjänster och produkter är dina personuppgifter en del av en pågående process, vilket innebär att dina personuppgifter kommer att lagras tills processen avslutas. I samtliga andra fall kommer dina personuppgifter att tas bort när de tjänat sitt syfte, så länge det inte finns lagenliga krav på annan lagringstid.

Med vilka delar vi dina personuppgifter?

Elteknik delar inte uppgifter med andra som samlar upp personuppgifter för egna syften. Om det behövs för att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, kan det innebära att tredje part kan motta uppgifter från oss kring dig. Personliga uppgifter av känslig natur är i normalfallet inte delade så länge inte lagen kräver så.

Vilka har tillgång till dina uppgifter?

Arbete med dina personuppgifter anförtros endast till personer inom företaget som aktivt behöver hantera dem för att kunna fullfölja vårt åtagande gentemot Er på bästa sätt så som kund, leverantör eller medarbetare.

Dina personliga rättigheter

Dataskyddsförordningen, The General Data Protection Regulation (GDPR), ger dig vissa rättigheter. Dessa rättigheter är fastställda i GDPR och respekteras av Elteknik. Rättigheterna innefattar rätten att bli informerad om att personliga uppgifter samlas in, rättigheten att tillgå och att rätta dem ifall de inte är korrekta. Du har även rätt att under vissa förutsättningar som beskrivs i GDPR, kräva borttagande av dina personliga uppgifter eller begränsa användningen av dem. Därtill har du rätt att protestera mot hanteringen av dina personliga uppgifter, eller att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering. Slutligen har du även rätt att kräva utdrag av dina uppgifter. Utöver dessa rättigheter har du möjlighet att lämna klagomål hos Datainspektionen.

Vid frågor kontaktas:

Dataskyddsansvarig
Joel Ericsson